Wszystko, co powinieneś wiedzieć o dotacjach MEN

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o dotacjach MEN

Komu i na jakich zasadach przysługuje darmowy podręcznik? Dowiesz się, z naszego artykułu.

Kto otrzyma darmowy podręcznik?

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) z dnia 30 maja 2014 roku, prawo do otrzymania darmowych materiałów edukacyjnych przysługuje wszystkim uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych. Z uwagi na dużą skalę zmian w reformie edukacji, postanowiono wdrażać ją w życie etapowo. Darmowe podręczniki są przyznawane uczniom poszczególnych klas zgodnie z poniższą kolejnością:

 • rok szkolny 2015/2016 – podczas trwającego obecnie roku szkolnego darmowe podręczniki otrzymali uczniowie klasy pierwszej, drugiej i czwartej szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy pierwszej gimnazjum.
 • rok szkolny 2016/2017 – wraz z początkiem września 2016 roku planowane jest wdrożenie kolejnego etapu reformy, na podstawie której bezpłatne materiały do nauki otrzymają uczniowie III i IV klasy szkoły podstawowej, a także uczniowie II klasy gimnazjum.
 • rok szkolny 2017/2018 – nastąpi wówczas wdrożenie ostatniego etapu reformy podręcznikowej. Wtedy też dotacją MEN objęte zostaną darmowe podręczniki i zeszyty ćwiczeniowe dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej i III klasy gimnazjum.

Warto dodać, że uczniom gimnazjum z oddziałem przysposabiającym do pracy w określonym zawodzie również przysługuje prawo do bezpłatnych materiałów edukacyjnych. Finansowanie podręczników szkolnych z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej podlega zasadom przewidzianym w ustawie.

Oto najważniejsze kwestie dotyczące dotacji MEN

 • Jakie materiały będą dotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej?

  Warto pamiętać, że w skład materiałów przekazanych uczniom nieodpłatnie wchodzą podręczniki do przedmiotów obowiązkowych. Dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej jest to podręcznik „Nasz elementarz”, zaś dla starszych uczniów przygotowano kompendium „Nasza szkoła”.

  Dotacja MEN obejmuje również podręczniki do nauczania przedmiotów obowiązkowych w klasach gimnazjalnych, takich jak język polski, matematyka, biologia, chemia i inne, a także odpowiadające tym przedmiotom zeszyty ćwiczeniowe. Rodzic zwolniony jest także z samodzielnego zakupu książki do języka obcego.

  Inaczej sytuacja ma się w przypadku zakupu materiałów do przedmiotów nieobowiązkowych, takich jak na przykład religia. Obowiązek ich zapewnienia spoczywa na barkach rodziców.

 • Kto składa wniosek o dotację celową?

  Proces złożenia wniosku o udzielenie dotacji spoczywa bezpośrednio na dyrektorze danej szkoły. Do jego obowiązków należy również dostarczenie organowi prowadzącemu informacji odnośnie liczby uczniów w szkole, a co za tym idzie, kwoty niezbędnej do zakupu odpowiedniej liczby materiałów.

 • Skąd uczeń powinien odebrać darmowy podręcznik?

  Bezpłatne materiały edukacyjne, dotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, są przywożone bezpośrednio pod adres szkoły, wskazany przez dyrektora w złożonym zamówieniu. Uczeń otrzymuje darmowy podręcznik wraz z materiałami ćwiczeniowymi na początku roku szkolnego. Rodzic nie musi się więc o nic martwić – wszelkie formalności w tej kwestii dopełnia szkoła.

 • Do kogo należą materiały zakupione z dotacji MEN?

  Egzemplarze darmowych podręczników dotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, mają z założenia służyć trzem kolejnym rocznikom uczniów. Z tego powodu stanowią własność szkoły. Są udostępniane uczniom na zasadzie wypożyczenia, podobnie jak w przypadku szkolnych zasobów bibliotecznych. Pod koniec roku szkolnego lub semestru (w zależności od typu podręcznika) uczeń ma obowiązek oddać materiały do biblioteki. Zasada ta nie dotyczy zeszytów ćwiczeniowych, które przechodzą na własność ucznia.

 • Kogo nie obejmuje dotacja MEN na podręczniki szkolne?

  Dotacja na zakup podręczników szkolnych nie obejmuje słuchaczy szkół dla dorosłych, w tym także uczniów gimnazjum dla dorosłych. Zasadę tę reguluje Art.22ac ustawy o systemie oświaty. Ponadto, reforma podręcznikowa nie dotyczy uczniów szkół niepublicznych. Tego typu placówki nie mają obowiązku zapewnienia podopiecznym bezpłatnych materiałów edukacyjnych.

 • Kto ponosi odpowiedzialność w przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika?

  W sytuacji, gdy dany uczeń zniszczył lub zagubił podręcznik, odpowiedzialność za naprawienie szkody spoczywa na barkach rodziców. Są oni zobowiązani do uiszczenia opłaty na wskazane konto. Wysokość opłat przedstawia się następująco:

  • w przypadku podręcznika „Nasz elementarz” rodzic musi wykonać przelew w wysokości 4,34 zł za każdą zniszczoną lub zagubioną część,
  • w przypadku podręcznika „Nasza szkoła” rodzic zobowiązany jest do zwrotu kwoty w wysokości 4,21 zł za każdą część podręcznika.

Dodatkowe informacje odnośnie zasad przyznawania dotacji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej można znaleźć za pośrednictwem strony internetowej http://wsipnet.pl.

Vitalogy
ADMINISTRATOR
PROFILE